Actualidade

Ante las declaraciones realizadas en Gijón por la ministra de Justicia y recogidas por algunos medios de la prensa asturiana, en las que manifestaba que «La disyuntiva es o estamos con la Unión Europea y las medidas de eficiencia energética que este Gobierno ha puesto en marcha, o estamos a favor de Putin», desde Ecoloxistes n’Aición d’Asturies queremos señalar que:

 1. Las medidas de eficiencia energética no deben plantearse como “castigo” hacia nadie sino como algo que nos beneficia a todas puesto que vivimos en un planeta con límites materiales y no nos podemos permitir el despilfarro, más aún en una situación de crisis ambiental como la que estamos sufriendo. Desde el ecologismo llevamos muchas décadas advirtiendo de ello y reclamando a los gobiernos actuaciones en este sentido. No nos parece serio que ahora se plantee la falsa disyuntiva de Unión Europea o Putin, la crisis ambiental es responsabilidad de muchos países, no solo de uno.
 2. Las medidas planteadas por el gobierno, más que de eficiencia energética son de ahorro energético, puesto que la eficiencia implica otro tipo de actuaciones que van más allá del ahorro.
 3. Esperamos que paralelamente a estas medidas, se impulsen de una vez por todas, las destinadas a paliar la pobreza energética que sufren los sectores más desfavorecidos de la sociedad y que deberían comenzar por garantizar una vivienda confortable para todas las personas.

La entrada Más medidas de eficiencia energética son y serán necesarias aparece primero en Ecologistas en Acción.

 • Ecoloxistas en Acción denuncia que se fomente o despilfarro de auga cando Galicia está en alerta pola seca e sufrindo unha vaga de lumes. 
 • A organización ecoloxista solicita ao goberno local de Vilagarcía que rectifique, xa que as administracións públicas deben ser as primeiras en dar exemplo en tempos de crise. 

A pesar da declaración de alerta por seca en Galicia e da vaga de lumes que azouta o país, o concello de Vilagarcía fomenta o despilfarro de hectómetros de auga cunha «festa da auga», mais segundo Ecoloxistas en Acción, non se trata tanto de cuantificar os litros de auga a despilfarrar ou non na festa local, senón a mensaxe de que podemos seguir agotando recursos críticos, como a auga, sen que isto cause graves consecuencias.

A organización ecoloxista sinala que, de prolongarse a seca, que autoridade moral vaise arrogar o goberno local de Vilagarcía para demandar á veciñanza medidas drásticas de aforro no consumo de auga para superar o desabastecemento no ano hidrolóxico máis seco desde que hai rexistros.

Ecoloxistas en Acción pon de relevo que a insuficiencia do recurso hídrico é debida tanto á seca e vaga de calor  extremo como a un consumo insostible pola demanda da industria como da agricultura intensiva e gandería industrial. Ademais subliñan que durante décadas, o goberno autonómico apenas adoptou medidas para preservar as zonas húmidas e acuíferos, así, neste tempo, os humidais reducíronse case a metade en Galicia. Fan falla tamén medidas como modernizar unha rede de abastecemento obsoleta que provoca perdas de auga ou reutilizar as augas residuais tratadas.

A organización ecoloxista solicita ao concello de Vilagarcía que rectifique e converta a festa da auga nunha oportunidade para concienciar á veciñanza da importancia de facer un consumo responsable dun recurso cada vez máis crítico como a auga.

La entrada Denuncian o despilfarro de auga en Vilagarcía a pesar da alerta de seca aparece primero en Ecologistas en Acción.

 • L’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) pretén construir-lo junt a dos abocadors anteriors, un ja omplit i un altre que ho estarà en dos anys.
 • El macroabocador tindria una capacitat de prop de 3 milions de m3, ocuparia una extensió de 18 hectàrees i la seua vida útil seria de 13 anys. S’hi abocarien els rebutjos dels residus municipals generats en l’àrea metropolitana de València i tractats en les plantes de tractament mecanicobiològic de Manises i Quart de Poblet.

La Federació d’Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentat al·legacions contra un nou macroabocador de residus que l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) pretén instal·lar a Dosaigües. Este  abocador se situaria junt a un abocador ja totalment ple i a un altre que s’omplirà en dos anys al ritme actual d’abocament.

En esta instal·lació s’abocarien els rebutjos dels residus municipals generats en l’àrea metropolitana de València i tractats en les plantes de tractament mecanicobiològic de Manises i Quart de Poblet.

Segons la documentació exposada, el macroabocador tindria una capacitat de prop de 3 milions de m3, ocuparia una extensió de 18 hectàrees i tindria una vida útil de 13 anys.

Els principals aspectes de les al·legacions elaborades per l’organització ecologista contra el projecte són les següents:

 • No inclou l’aprofitament energètic dels gasos generats, obligatori en els abocadors que reben residus biodegradables, amb la falsa excusa d’una producció insuficient de gas.
  No es garanteix adequadament l’estabilitat de l’abocador ni dels talussos i el dic que haurien de contindre la massa dels residus depositats. Els impactes ambientals en cas de col·lapse de l’abocador serien molt greus, tenint en compte la proximitat de la massa d’aigua del riu Xúquer a l’embassament d’El Naranjero o presa de Cortes I, a escassos 900 metres. Esta aigua es destina al proveïment de l’Àrea Metropolitana de València-Sagunt i als regadius de la Ribera del Xúquer, i nodreix espais naturals de la Xarxa Natura 2000 com el Parc Natural de l’Albufera de València (Lloc d’Importància Comunitària i Zona d’Especial Protecció per a les Aus) i Riu Xúquer (Lloc d’Importància Comunitària).
 • El projecte no presenta una autèntica anàlisi econòmica dels costos d’abocament, exigida pel Reial decret 646/2020, que regula  l’eliminació de residus mitjançant depòsit en abocador.
 • No es manté una distància mínima entre la cota del fons d’excavació dels vasos d’abocament i el nivell freàtic dels aqüífers locals constatats en els estudis geològics. Així, en el cas d’un ascens excepcional del nivell freàtic les aigües subterrànies podrien entrar en contacte amb els residus.
 • El projecte inclou una incineradora de combustibles sòlids recuperats, que incompliria les condicions del Pla Integral de Residus (PIRCV2019) per a poder instal·lar este tipus d’instal·lacions.
 • En la documentació exposada no s’inclou el projecte de la línia elèctrica que requereix  el macroabocador, ni el corresponent estudi d’impacte ambiental.
 • Hi ha contradiccions i llacunes pel que fa al tractament i destinació de les cendres i escòries generades en el procés d’incineració, i dels lixiviats generats. Fins i tot es projecta que el necessari procés de maduració de les escòries es faça en una nau tancada, la qual cosa és inviable.
 • L’estudi d’impacte ambiental no analitza les diferents alternatives tècnicament viables d’explotació de l’abocador; només estudia les diferents alternatives d’ubicació i del tractament dels lixiviats. Tampoc analitza amb rigor el risc d’ocurrència d’un incendi en l’abocador, siga per causes internes o per externes a causa de la seua ubicació en sòl forestal.
 • S’incompleix la legislació que estableix límits màxims a l’abocament de residus domèstics i municipals en abocadors (Llei 10/2000 de residus de la Comunitat Valenciana i Reial decret 646/2020).

Ecologistes en Acció demana la retirada d’este projecte, que és una mostra més del fracàs de la política de residus que ha dut el Govern del Botànic des de 2015, que ha avançat ben poc en direcció cap al Residu Zero. Tal com han denunciat recentment, «la recollida separada eficient dels bioresidus està per desenvolupar, les polítiques de prevenció en la generació de residus estan absents i les recollides dels residus se centren en la fracció resta sense separació prèvia a les llars, que acaben de manera majoritària als abocadors.» Presentadas alegaciones contra un nuevo macrovertedero de residuos en Dos Aguas

 • La Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) pretende construirlo junto a dos vertederos anteriores, uno ya colmatado y otro que lo estará en dos años.
 • El macrovertedero tendría una capacidad de cerca de 3 millones de m³, ocuparía una extensión de 18 hectáreas y su vida útil sería de 13 años. Se abocarían en él los rechazos de los residuos municipales generados en el área metropolitana de València y tratados en las plantas de tratamiento mecánico biológico de Manises y Quart de Poblet.

La Federación de Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentado alegaciones contra un nuevo macrovertedero de residuos que la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) pretende instalar en Dos Aguas. Este vertedero se situaría junto a un vertedero ya totalmente colmatado y a otro que lo estará en dos años al ritmo actual de vertido.

En esta instalación se verterían los rechazos de los residuos municipales generados en el área metropolitana de València y tratados en las plantas de tratamiento mecánico biológico de Manises y Quart de Poblet.

Según la documentación expuesta, el macrovertedero tendría una capacidad cercana a los 3 millones de m³, ocuparía una extensión de 18 hectáreas y tendría una vida útil de 13 años.

Los principales aspectos de las alegaciones elaboradas por la organización ecologista contra el proyecto son las siguientes:

 • No incluye el aprovechamiento energético de los gases generados, obligatorio en los vertederos que reciben residuos biodegradables, con la falsa excusa de una producción insuficiente de gas
 • No se garantiza adecuadamente la estabilidad del vertedero ni de los taludes y el dique que tendrían que contener la masa de los residuos depositados. Los impactos ambientales en caso de colapso del vertedero serían muy graves, teniendo en cuenta la proximidad de la masa de agua del río Júcar al embalse del Naranjero o presa de Cortes I, a escasos 900 metros. Esta agua se destina al abastecimiento del área Metropolitana de València-Sagunt y a los regadíos de la Ribera del Xúquer, y nutre espacios naturales de la Red Natura 2000 como el Parque Natural de la Albufera de València (Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves) y Riu Xúquer (Lugar de Importancia Comunitaria).
 • El proyecto no presenta un auténtico análisis económico de los costes de vertido, exigida por el Real Decreto 646/2020, que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
 • No se mantiene una distancia mínima entre la cota del fondo de excavación de los vasos de vertido y el nivel freático de los acuíferos locales constatados en los estudios geológicos. Así, en el caso de un ascenso excepcional del nivel freático las aguas subterráneas podrían entrar en contacto con los residuos.
 • El proyecto incluye una incineradora de combustibles sólidos recuperados, que incumpliría las condiciones del Plan Integral de Residuos (PIRCV2019) para poder instalar este tipo de instalaciones.
 • En la documentación expuesta no se incluye el proyecto del tendido eléctrico que requiere el macrovertedero, ni el correspondiente estudio de impacto ambiental.
 • Hay contradicciones y lagunas en cuanto al tratamiento y destino de las cenizas y escorias generadas en el proceso de incineración, y de los lixiviados generados. Incluso se proyecta que el necesario proceso de maduración de las escorias se haga en una nave cerrada, lo cual es inviable.
 • El estudio de impacto ambiental no analiza las diferentes alternativas técnicamente viables de explotación del vertedero; solo estudia las diferentes alternativas de ubicación y del tratamiento de los lixiviados. Tampoco analiza con rigor el riesgo de ocurrencia de un incendio en el vertedero, sea por causas internas o por externas a causa de su ubicación en suelo forestal.
 • Se incumple la legislación que establece límites máximos en el vertido de residuos domésticos y municipales en vertederos (Ley 10/2000 de residuos de la Comunidad Valenciana y Real Decreto 646/2020).

Ecologistes en Acció pide la retirada de este proyecto, que es una muestra más del fracaso de la política de residuos que ha llevado el Gobierno del Botànic desde 2015, que ha avanzado muy poco en dirección hacia el Residuo Cero. Tal como han denunciado recientemente, «la recogida separada eficiente de los biorresiduos está por desarrollar, las políticas de prevención en la generación de residuos están ausentes y las recogidas de los residuos se centran en la fracción resto sin separación previa en los hogares, que acaban de manera mayoritaria a los vertederos.»

View Fullscreen

La entrada Presentades al·legacions contra un nou macroabocador de residus a Dosaigües aparece primero en Ecologistas en Acción.

Davant la possibilitat de talls en el gas rus per la guerra d’Ucraïna (i per a pressionar a Rússia seguint els dictats d’Estats Units), la UE ha demanat als estats membres que estalvien i reduïsquen el consum de gas en un 15%, la meitat a Espanya i Portugal per l’excepció ibèrica. Per això el govern ha aprovat aquestes mesures (1), que entren en vigor el 10 d’agost i duraran fins al novembre de 2023 (i probablement més enllà):

 • Regular suaument la climatització, refrigeració a 27ºC o més als locals públics, comercials i hostalers durant l’estiu i 19ºC o menys durant l’hivern.
 • Sistema automàtic de tancament de portes per a evitar l’entrada o eixida de calor.
 • Apagar els aparadors durant la nit
 • Gratuïtat en Renfe dels trens de rodalies, mitja distància i d’altres entre l’1 de setembre i el 31 de desembre per als usuaris recurrents (més de 16 viatges en 4 mesos).
 • Informar el públic en tots els establiments implicats del perquè d’aquestes mesures.

En general són actuacions de sentit comú que estalvien energia, eviten contaminació en la generació elèctrica i també estalvien diners, tots hauríem de recolzar-les. Els ecologistes les estem demanant des de fa molts anys i és vertaderament lamentable que haja hagut d’esclatar una guerra perquè els governs s’atrevisquen a aplicar-les.

No obstant això, amb elles no serà suficient i al setembre hauran d’afegir-se altres mesures. A més, la guerra no és l’únic problema i per damunt encara tenim l’esgotament dels recursos naturals i l’emergència climàtica, que venen de molt abans i són tan greus que posen en perill tota l’economia, a nosaltres mateixos i a milions d’espècies.

Respecte a l’esgotament inevitable dels recursos, ja hem sobrepassat, per exemple, el peak oil i l’extracció de petroli declina des de fa alguns anys, provocant escassesa de derivats fonamentals com el gasoil que utilitza la maquinària pesada, un problema molt greu perquè aquesta societat és petroli-depenent i no hi ha alternativa immediata; de fet, el cotxe elèctric és una quimera perquè no hi ha minerals suficients per a substituir els 1.400.000.000 milions d’autos que pul·lulen pel món. Per tant, l’única solució real és el decreixement controlat, equitatiu i solidari, però no volen aplicar-la perquè xoca frontalment amb el capitalisme, que no sap funcionar sense créixer contínuament, com el càncer…

I respecte a l’emergència climàtica, baste dir que els últims informes de l’IPCC i el PNUMA (2), organismes científics de l’ONU, diuen que el calfament del clima i els fenòmens climàtics extrems s’acceleren perillosament (enguany mateix estem patint més ones de calor que mai) i, després de 43 anys de reunions infructuoses parlant molt i no fent quasi res, només ens queda esta dècada per a canviar a fons, reduint els combustibles fòssils a la meitat per al 2030. Si no ho fem, després resultarà pràcticament impossible solucionar-ho per la fusió dels gels i la tundra i l’acidificació dels oceans, de forma que l’atmosfera anirà calfant-se irreversiblement i pot acabar convertint la superfície de la Terra en un forn invivible a mig camí entre Venus (464ºC) i Mart (-46ºC). I concretament Espanya es pot convertir en un desert durant aquest segle (3).

Sona rar açò tan apocalíptic, que una simple espècie, insignificant comparada amb tot un planeta, puga destrossar l’equilibri biosfèric i provocar una hecatombe equivalent a la del meteorit que acabà amb els dinosaures, però les proves reunides pels científics ens diuen que anem cap a això. L’atmosfera primitiva era molt diferent de l’actual, estava composta per hidrogen i gasos com metà, amoníac, aigua, i foren éssers vius, cianobacteris, els qui la canviaren radicalment transformant-la en l’actual de nitrogen i oxigen principalment. Doncs bé, en un parell de segles nosaltres estem cremant els combustibles fòssils que la biosfera ha soterrat durant centenars de milions d’anys i estem generant bilions de kg de CO2 i d’altres gasos que calfen l’atmosfera tant que el col·lapse és perfectament possible en un mínim de temps geològic. Els cianobacteris crearen esta atmosfera i els humans estem cremant-la…

Però encara podem evitar-ho si apliquem a fons el decreixement i les alternatives ecològiques. I accidentalment, per la nova i maleïda guerra, les mesures d’estalvi assenyalen el camí, encara que certa gent de poc trellat les critique i ridiculitze; poden ser un bon començament, si les apliquem bé i anem ampliant-les decididament.

Potser la mesura més important siga la gratuïtat dels trens, perquè el major consumidor de petroli i emissor de gasos hivernacle és el sector del transport i el tren de rodalies és una de les millors solucions per a reduir-los; fent-lo gratuït i millorant el servei, pot atraure els usuaris que ha perdut durant els darrers anys i molts més, amb el qual permetria estalviar molta energia i reduir moltes emissions. Després haurien d’afegir-se mesures com aquestes:

 •  Gratuïtat del metro i bus en les ciutats per a descongestionar-les del trànsit motoritzat.
 •  Promoure i prioritzar l’anar a peu i en bici de forma àgil i segura dins de les ciutats i entre localitats veïnes (açò, a més d’estalviar, millorarà la salut ambiental i dels ciutadans).
 •  Potenciar el teletreball en aquells sectors que siga possible.
 •  Limitar la velocitat màxima dels autos a 100 km/h per a estalviar fins a un 30% del combustible. No anunciar on es fiquen els controls de velocitat, és ridícul avisar si realment es vol obligar a complir el límit de velocitat. I explicar-ho bé als conductors.

 •  Eliminar els 0’20 €/L de subvenció als combustibles, l’estalvi de combustible baixant els límits de velocitat estalvia molt més diners perquè a 100 km/h el motor consumix un 30% menys que a 130 km/h com circulen molts per les autovies i per tant gasta un 30% menys de diners (0’55 €/L menys) per als mateixos km recorreguts.
 •  Deixar de subvencionar el combustible dels avions i prohibir els vols intranacionals que puguen fer-se en tren ràpid o per carretera.
 •  Fomentar el consum dels productes de proximitat, preferentment ecològics.
 •  Reduir el consum de carns i fomentar la dieta mediterrània tradicional, de mínim consum de carn, perquè és la més saludable i ecològica, salva boscos i aqüífers i evita emissions.
 •  Millorar les estratègies per a generalitzar l’autoconsum fotovoltaic en edificis públics i privats.
 •  Aplicar l’estratègia de les 4R, amb la recollida selectiva a casa, la de matèria orgànica és obligatòria a la Unió Europea i cal aplicar-la ja!
 •  Plantar arbres autòctons pertot arreu, muntanyes erosionades, camps abandonats, carrers pelats, etc.
 •  Millorar la prevenció d’incendis forestals per a evitar-los i tallar-los ràpidament.
 •  Realitzar campanyes d’informació/conscienciació ciutadana per a explicar-ho bé a tota la població i neutralitzar la propaganda de negacionistes i corporacions que enganyen la població fent-la creure que el consumisme, la velocitat, viatjar molt, etc. dona la felicitat (4), mentre van destruint el món.

La entrada Mesures d’estalvi energètic: necessàries però insuficients aparece primero en Ecologistas en Acción.

Subscribirse a  Sustinea lector de novas