Ecoloxismo

El lema de este Día Mundial del Agua es “Agua para todos” desde Ecologistas en Acción nos habría gustado más “Agua para la vida” agua limpia para los seres vivos y para los ecosistemas, en nuestra provincia vamos mal con el agua, acuíferos sobreexplotados y contaminados, ecosistemas acuáticos desprotegidos y en peligro como el Salar de los Canos o la Rivera de la Algaida, vertidos incontrolados y contaminantes como el de la Cítrica de Gádor.

Ecologistas en Acción, denuncia a Fiscalía, los vertidos que desde hace tiempo están realizando las Cítricas de Gádor al cauce del río Andarax. Fue en Junio del 2017, cuando la Junta de Andalucía y la Mancomunidad del Bajo Andarax nos hicieron creer que el fin de los vertidos en la Comarca, había llegado. Parecía que con la conexión de los municipios del Bajo Andarax a la depuradora del Bobar en Almería iba a terminar con el problema, nada que ver con la realidad, municipios como Gádor, Pechina, Benahadux, Viator y Huércal de Almería, siguen afectados.

El Ayuntamiento de Gádor y la Diputación a día de hoy, han consentido que la empresa Cítricos del Andarax, ubicada en el municipio de Gádor continúe realizando vertidos. Con el consiguiente impacto medioambiental, tanto en el río como en su recorrido, sin que ninguna institución se encargue de ello.

En tres ocasiones hemos podido comprobar y documentar que esos vertidos se están realizando, hemos presentado escritos y se nos han prometido actuaciones, a día de hoy no se le ha dado solución alguna por lo que nos hemos visto en la obligación de pasar a la acción y denunciarlo a Fiscalía.

Celebramos el día del agua con acuíferos vivos, plataforma de la que formamos parte en la biblioteca Villaespesa a las 18:00 h. de la tarde, con un interesante programa.

 

La entrada Llevan a la Fiscalía los vertidos de la Cítrica al cauce del río Andarax aparece primero en Ecologistas en Acción.

 • La destrucció d’arbres sans no està justificada, no ha aprofitat per a frenar l’expansió del bacteri i ha causat greus perjuís ambientals, socials i econòmics.
 • L’execució del protocol d’erradicació s’ha fet sovint de manera incorrecta i abusiva.
 • Davant del repte que representa la Xylella, cal garantir la dotació de tots els recursos econòmics i científics necessaris.

La Xylella fastidiosa és un bacteri que pot ser responsable de diverses malalties que afecten nombrosos cultius (la vinya, els cítrics, les oliveres, els ametlers, etc.) i espècies silvestres i de jardineria. A hores d’ara ja s’han descrit més de 360 plantes hostes del bacteri, moltes de les quals no presenten símptomes. El bacteri es transmet de planta a planta a través d’insectes vectors capaços d’alimentar-se de la saba que circula pel xilema dels vegetals.

La primera confirmació de la presència de Xylella fastidiosa a la península es va produir en 12 ametlers al terme municipal del Castell de Guadalest en juny de 2017. No obstant això, no hi ha cap seguretat que el bacteri no estiguera present molt abans, ja que no és fàcil ni fiable detectar visualment la infecció amb aquest bacteri, perquè els símptomes es confonen amb els de l’estrés hídric, sòls pobres o amb altres patologies fúngiques.

A pesar de l’establiment del pla d’erradicació, que ha comportat l’eliminació de 28.000 ametlers (dades de gener de 2019), majoritàriament arbres sans, a hores d’ara continuen detectant-se positius, fins a un total de 440, dels quals 425 són ametlers, i les zones declarades infectades afecten més de 30 municipis de les comarques de les Marines i del Comtat.

Tot i les conseqüències dràstiques que comporta l’eliminació de tots els arbres hostes en un radi de 100 metres al voltant de cada ametler infectat (una superfície de 3,14 hectàrees), aquesta mesura és ineficaç i no garanteix l’eliminació del bacteri, ja que és un fet contrastat que els insectes vectors poden disseminar-se, transportats pel vent, a distàncies molt superiors.

D’altra banda, l’execució de les tasques d’eliminació de la vegetació ni tan sols estan duent-se a terme seguint correctament el protocol d’erradicació, ja que els arbres infectats no sempre s’han destruït amb l’agilitat exigida. A banda d’això, en moltes ocasions els ametlers no són arrancats, sinó simplement tallats, amb la qual cosa tornen a créixer més endavant rebrots que pressumptament poden estar infectats; així, a pesar de la destrossa, es mantenen uns suposats reservoris del bacteri Xylella fastidiosa, que afavoreixen la propagació.

El protocol d’erradicació té un greu impacte sobre l’agricultura de muntanya característica de les nostres comarques, on el manteniment de les terres de cultiu de secà són vitals per a la conservació del paisatge i dels sistemes de terrasses –els bancals-, imprescindibles per a frenar l’erosió, una amenaça important en un territori amb una geografia accidentada, amb forts pendents i amb un clima mediterrani caracteritzat per unes pluges escasses però torrencials. El manteniment dels cultius de secà en les àrees de muntanya són també de gran importància per a crear discontinuïtats entre les zones forestals, amb la qual cosa es redueixen els grans incendis forestals.

Quant a l’impacte econòmic i social, l’eliminació de desenes de milers d’ametlers és un dur colp per al futur dels pobles d’interior, on l’agricultura és de gran importància per a revitalitzar-los i frenar el despoblament, amb gent jove que està tornant a la terra, sovint practicant l’agricultura ecològica.

Pel que fa al tractament de les parcel·les afectades amb insecticides, s’ha constatat que no s’actua amb la cura que diu l’Administració, ja que s’han utilitzat productes tòxics per a les abelles en períodes de floració, contravenint fins i tot les prescripcions dels fabricants, en èpoques en què no són efectius i sense ni tan sols avisar els apicultors de les zones veïnes. En aquest aspecte, és especialment reprovable que en la pàgina web sobre la Xylella fastidiosa de la Conselleria d’Agricultura encara es mantinga un document d’abril de 2018 que inclou l’imidacloprid en una llista de principis actius recomanats, un insecticida que des de l’any passat no es pot utilitzar a l’aire lliure, justament pel seu impacte sobre les abelles.

Davant d’aquesta situació, la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció considera que cal arribar a la mateixa conclusió a què s’ha arribat al sud de la regió de Pulla (Itàlia), per a la qual la Comissió Europea ha aprovat la Decisió d’execució (UE) 2018/927, de 27 de juny de 2018, que reconeix que no és possible erradicar la Xylella fastidiosa en la zona tampó que s’havia establit i que, per tant, el que convé és ampliar la zona demarcada subjecta a mesures de contenció en compte d’aplicar mesures d’erradicació en determinades parts del territori afectat.

Una decisió com aquesta té més sentit encara en un territori com el de les nostres comarques, on les terres de cultiu solen ser parcel·les petites, enclavades entre terrenys forestals i barrancs, on s’hi troben nombroses espècies vegetals silvestres que poden ser hostes del bacteri i que no és possible eliminar.

En conseqüència, La Carrasca-Ecologistes en Acció demana que la Conselleria d’Agricultura canvie ja el seu enfocament i treballe per l’establiment d’un protocol de contenció que, davant del repte que representa la xylella, ha d’anar acompanyat de la dotació de tots els recursos econòmics i científics necessaris.

Així mateix, cal augmentar els esforços en investigació, amb l’estudi de tractaments que actuen sobre les plantes o sobre els vectors, però que no afecten altres espècies beneficioses. I s’han d’incrementar també els controls analítics i limitar la destrucció únicament als arbres infectats (amb demostració analítica, no només visual), respectant els vegetals sans.

Per descomptat, els ecologistes demanen també que es mantinguen i s’intensifiquen els controls sobre el tràfic de vegetals i els vivers, ja que  s’ha demostrat que la via principal de propagació del bacteri a llarga distància és el comerç de plantes infectades.

La entrada El protocol d’erradicació de la <em>Xylella</em> no està funcionant i cal substituir-lo ja per la contenció aparece primero en Ecologistas en Acción.

Al día siguiente de la celebración del 20 de marzo, “Día Forestal Mundial”, que este año el lema “Los bosques y la educación, aprende a amar los bosques”, el 21 se celebra el “Día Mundial del Agua”, este año 2019 en torno al tema: “Afrontando la escasez del agua“. Y desde Ecologistas en Acción queremos denunciar la indiscutible relación que existe entre esta escasez de agua y el cambio climático.

La región mediterránea, en la que se localiza La Rioja, será de las más impactadas con un aumento en duración e intensidad de las sequias. Con los datos de que se dispone actualmente, se comprueba que en los últimos 10 años se han perdido, en el valle del Ebro, una quinta parte de las aportaciones del régimen natural de los recursos hídricos. Uno de los mayores problemas se da como consecuencia del uso del agua en los regadíos que representa más del 80 % del consumo del agua. En nuestra región se sigue hablando del aumento de este tipo de explotaciones agrarias. Se dice que se van a mejorar los existentes y que así se ahorrará agua.

Pero lo que se esconde es que ese ahorro no se destinará a mejorar el estado ecológico de nuestros ríos, tal como debería hacerse en beneficio del bien común y para dar cumplimiento a la normativa, sino que se piensa destinar el agua ahorrada a la creación de más regadíos. Lo mismo ocurre con la creación de nuevos embalses o con los trasvases. El sentido común nos dice, sin embargo, que se debería frenar el incremento de la demanda de agua, iniciarse una reducción progresiva de la superficie de regadío actual y reorientar las políticas agrarias y ayudas en la dirección de la adaptación al cambio climático.

Además, ese aumento de regadíos supone siempre un fuerte incremento en el uso de pesticidas y abonos químicos que está matando el suelo y contaminado de forma difusa nuestros ríos, consecuencia de la agricultura industrial que actualmente domina al sector.

Los nuevos embalses, construidos en nuestra región, como Enciso y Terroba, además de los riesgos derivados de su ubicación, tampoco van a resolver el problema de la escasez, teniendo en cuenta la reducción progresivade las aportaciones naturales de ríos como el Cidacos y el Leza, que, como hemos señalado, ya se está produciendo.

Y en cuanto al trasvase del Ebro que vuelve a salir en los debates electorales, ocurre lo mismo. Si el recurso va disminuyendo en esta cuenca, sería irresponsable detraer agua, para nuevos regadíos o para usos turísticos y urbanísticos, cuando la costa mediterránea debería plantearse medidas restrictivas del consumo de agua y no un incremento, para adaptarse a lo que va viniendo. Precisamente está de actualidad la anulación del Plan Hidrológico del Tajo, por no establecer los necesarios caudales para mantener los ríos vivos.

El agua es un bien muy preciado, imprescindible para la vida. Cada uno de nosotros, además de denuncias y demandar a nuestros gobernantes lo expuesto, podemos ayudar controlando el consumo de agua en nuestros hogares, tanto a la hora de nuestra higiene personal, como en las tareas de limpieza de la casa, Y debemos hacerlo ya, por que el cambio climático sigue avanzando y, como en las últimas manifestaciones se ha señalado por parte de los jóvenes de todo el mundo, de lo que hagamos hoy depende el futuro de nuestros hijos y nietos. Tenemos la obligación de dejar un planeta y el agua que hay sen él, en las condiciones adecuadas para que pueda seguir siendo un planeta vivo.

La entrada Día Mundial del Agua: la escasez y el cambio climático aparece primero en Ecologistas en Acción.

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a la autorización de uso provisional de suelo urbano no consolidado solicitada para el campo de golf de Saldaña de Burgos porque considera que pretende sustraerse al sistema de planificación urbanística previa; y evitar que en ese proceso puedan surgir impedimentos que hagan imposible su aprobación, como la denegación del uso del suelo o la declaración desfavorable de la declaración de impacto ambiental.

La calificación de “provisional” que pretende “Golf Saldaña S.L.” no cabe en este tipo de proyectos ya que tiene vocación de permanencia. Simplemente se trata de una estrategia para conseguir una autorización que se pueda convertir en definitiva sin cumplir con el procedimiento que dicta la normativa ambiental y urbanística.

En este sentido ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo en otras ocasiones, y en ello se basa Ecologistas en Acción para solicitar que sea denegada la autorización. Por ejemplo, cita el alto Tribunal que la “provisionalidad” hace referencia a la facilidad de desmontaje, no a la mera posibilidad de llevarlo a cabo. También se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en un caso similar -Sentencia TSJ Andalucía, Sala Sevilla, 2 de noviembre de 2005- en la que descarta la provisionalidad de un campo de golf y obliga a que sea incluido, antes de nada, en el planeamiento urbanístico.

Para Ecologistas en Acción, conforme a la normativa vigente el promotor del campo de golf ostenta el derecho a “promover una ordenación detallada” que no ha ejercitado y no existe causa de interés público que justifique que se rompa con el principio de la planificación urbanística. La vía de la provisionalidad debe ajustarse a los requisitos establecidos y no utilizarse como una vía para no cumplir con los deberes derivados del uso del suelo, como puede ser la entrega al Ayuntamiento correspondiente de los terrenos reservados a dotaciones. Por este motivo la organización ecologista solicita que la autorización sea denegada y el proyecto de campo de golf se someta a todos los requisitos necesarios en cuanto a su tramitación.

La entrada Alegaciones contra el campo de golf de Saldaña de Burgos aparece primero en Ecologistas en Acción.

 • Ecologistes en Acció presenta les seves propostes per als partits polítics davant les pròximes eleccions generals del 28 d’abril.
 • Davant les evidències  que s’acumulen sobre la degradació ambiental i l’augment de la injustícia social, és hora que la protecció del medi ambient, juntament amb les propostes d’equitat pròpies de l’ecologisme social, tinguin la prioritat necessària per evitar o reduir situacions futures molt més difícils que les actuals.

Hi ha un cúmul d’estudis i evidències científiques que indiquen amb nitidesa que el camí que segueix el nostre model socioeconòmic capitalista financer ens condueix a situacions molt adverses per a la major part de la humanitat i la resta d’éssers vius que habitem el planeta.

Tot i que en certs àmbits augmenta la consciència sobre aquests problemes i també els discursos sobre la necessitat d’aturar-los , la veritat és que els grans indicadors mostren que anem a pitjor. Sense anar més lluny, l’últim i recent estudi del Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient de març de 2019 deixa clares dinàmiques molt negatives pel que fa a la disponibilitat d’aigua, la contaminació química de sòls i aigües, l’acumulació de plàstics i residus en els mars, la sobrepesca, la pèrdua de biodiversitat, la pèrdua de sòls o el ràpid avanç del canvi climàtic. Són tendències globals, però en les que l’Estat espanyol està plenament immers.

El ritme de degradació és tal que ja no és que estiguem posant en risc el benestar de les generacions futures, sinó que si no modifiquem dràsticament el nostre rumb estem abocats a canvis molt forts i negatius a curt termini. I totes aquestes alteracions ambientals es produeixen al mateix temps que s’incrementa la injustícia en el repartiment de la riquesa, tant a escala global com dins dels països, i en particular a l’Estat espanyol.

Per aquest motiu, les propostes que realitza Ecologistes en Acció als partits polítics perquè siguin recollides en els seus programes i propostes d’actuació, atenen més a les urgències i necessitats molt temps desateses, que a la limitada visió possibilista que sovint impregna l’acció política dels partits.

Entre les mesures més rellevants d’aquest llistat de quinze àmbits d’actuació, l’organització ecologista destaca:

 • Biodiversitat: un pla d’emergència per aturar la pèrdua de biodiversitat.
 • Aigua: ajustar el regadiu a la disponibilitat hídrica minvant.
 • Mars: acabar amb la sobrepesca, especialment a la Mediterrània.
 • Agroecologia: donar suport a la ramaderia extensiva i abandonar la ramaderia industrial.
 • Energia i clima: reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) a raó de el 7 % anual.
 • Transport: reduir dràsticament les seves emissions i establir una moratòria a les grans infraestructures.
 • Residus: implantar la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals.
 • Contaminació química: desenvolupar un pla de medi ambient i salut que contempli mesures com la reducció de l’ús de plaguicides en un 50 % en 2023.
 • Contaminació electromagnètica: aplicar el principi de precaució, especialment davant el previst desplegament del 5G.
 • Qualitat de l’aire: creació de Zones de Baixes Emissions en totes les ciutats de més de 50.000 habitants.
 • Urbanisme: evitar l’urbanisme especulatiu i foment decidit del lloguer social.
 • Educació: formar prioritàriament per a la principal tasca a la qual s’hauran d’enfrontar les noves generacions: la transició ecològica i justa.
 • Consum: aplicar criteris de sostenibilitat i justícia social a la compra pública responsable.
 • Ecofeminisme: treballar per l’equitat entre gèneres i la redistribució de les cures.
 • Globalització: regulació de l’activitat de les empreses transnacionals amb normatives nacionals i internacionals jurídicament vinculants sobre medi ambient i drets humans.

Ecologistes en Acció és conscient que aquestes propostes són tan necessàries i urgents com, en gran mesura, alienes a les prioritats de la major part dels partits polítics. Però no per això s’han d’amagar o relegar, sinó tot el contrari, perquè el nostre futur depèn de que es posi el més aviat possible el manteniment de la vida al centre de l’acció política i que els lideratges polítics es basin en la justícia social i ambiental i en el bé comú. Una cosa que sí que sembla que estan entenent les generacions més joves.

La entrada Propostes per salvar el planeta aparece primero en Ecologistas en Acción.

 • Ecologistas en Acción presenta sus propuestas para los partidos políticos ante las próximas elecciones generales del 28 de abril.
 • Ante las evidencias que se acumulan sobre la degradación ambiental y el aumento de la injusticia social, es hora de que la protección del medio ambiente, junto con las propuestas de equidad propias del ecologismo social, tengan la prioridad necesaria para evitar o reducir situaciones futuras mucho más difíciles que las actuales.

Hay un cúmulo de estudios y evidencias científicas que indican con nitidez que el camino que sigue nuestro modelo socioeconómico capitalista financiero nos conduce a situaciones muy adversas para la mayor parte de la humanidad y el resto de seres vivos que habitamos el planeta.

Aunque en ciertos ámbitos aumenta la conciencia sobre estos problemas y también los discursos sobre la necesidad de atajarlos, lo cierto es que los grandes indicadores muestran que vamos a peor. Sin ir más lejos, el último y reciente estudio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente de marzo de 2019 deja claras dinámicas muy negativas en lo referido a la disponibilidad de agua, la contaminación química de suelos y aguas, la acumulación de plásticos y residuos en los mares, la sobrepesca, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de suelos o el rápido avance del cambio climático. Son tendencias globales, pero en las que el Estado español está plenamente inmerso.

El ritmo de degradación es tal que ya no es que estemos poniendo en riesgo el bienestar de las generaciones futuras, sino que si no modificamos drásticamente nuestro rumbo estamos abocados a cambios muy fuertes y negativos en el corto plazo. Y todas estas alteraciones ambientales se producen al mismo tiempo que se incrementa la injusticia en el reparto de la riqueza, tanto a escala global como dentro de los países, y en particular en el Estado español.

Por este motivo, las propuestas que realiza Ecologistas en Acción a los partidos políticos para que sean recogidas en sus programas y propuestas de actuación atienden más a las urgencias y necesidades mucho tiempo desatendidas que a la limitada visión posibilista que a menudo impregna la acción política de los partidos.

Entre las medidas más relevantes de este listado de quince ámbitos de actuación, la organización ecologista destaca:

 • Biodiversidad: un plan de emergencia para detener la pérdida de biodiversidad.
 • Agua: ajustar el regadío a la disponibilidad hídrica menguante.
 • Mares: acabar con la sobrepesca, en especial en el Mediterráneo.
 • Agroecología: apoyar la ganadería extensiva y abandonar la ganadería industrial.
 • Energía y clima: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a razón del 7 % anual.
 • Transporte: reducir drásticamente sus emisiones y establecer una moratoria a las grandes infraestructuras.
 • Residuos: implantar la recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos municipales.
 • Contaminación química: desarrollar un plan de medio ambiente y salud que contemple medidas como la reducción del uso de plaguicidas en un 50 % en 2023.
 • Contaminación electromagnética: aplicar el principio de precaución, en especial ante el previsto despliegue del 5G.
 • Calidad del aire: creación de Zonas de Bajas Emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes.
 • Urbanismo: evitar el urbanismo especulativo y fomento decidido del alquiler social.
 • Educación: formar prioritariamente para la principal tarea a la que se tendrán que enfrentar las nuevas generaciones: la transición ecológica y justa.
 • Consumo: aplicar criterios de sostenibilidad y justicia social a la compra pública responsable.
 • Ecofeminismo: trabajar por la equidad entre géneros y la redistribución de los cuidados.
 • Globalización: regulación de la actividad de las empresas transnacionales con normativas nacionales e internacionales jurídicamente vinculantes sobre medio ambiente y derechos humanos.

Ecologistas en Acción es consciente de que estas propuestas son tan necesarias y urgentes como, en gran medida, ajenas a las prioridades de la mayor parte de los partidos políticos. Pero no por ello se deben ocultar o relegar, sino todo lo contrario, porque nuestro futuro depende de que se ponga cuanto antes el mantenimiento de la vida en el centro de la acción política y de que los liderazgos políticos se basen en la justicia social y ambiental y en el bien común. Algo que sí que parece que están entendiendo las generaciones más jóvenes.

La entrada Propuestas para salvar el planeta aparece primero en Ecologistas en Acción.

Les Agulles – Ecologistes en Acció ha elaborat un extens document de propostes per a ser aplicades a l’àmbit municipal, de cara al proper mandat 2019-2023, que permetin als municipis del Baix prendre un paper actiu davant el col·lapse civilitzatori que ja està començant a causa de les crisis ambientals.

Avui és el Dia Internacional dels Boscos. Avui, el moviment ecologista reclama la conservació del nostre patrimoni natural com a bé comú essencial per a conservar la vida al planeta, i especialment la vida humana. Les diferents dimensions de la crisi ambiental provocada pel sistema econòmic actual ja estan prou documentades com per afirmar que, sense un canvi, els éssers humans estem portant al conjunt del planeta a una situació catastròfica.

Per aquesta raó, Les Agulles – Ecologistes en Acció ha remès un escrit a tots els partits polítics d’una vintena de municipis del Baix Llobregat litoral i de la Vall Baixa, en què concreta propostes a realitzar en l’àmbit municipal durant el proper mandat. El document fa especial èmfasi a adoptar un Pla Integral Municipal de Transició Ecològica (PIMTE), com a document estratègic al voltant del qual estructurar els canvis necessaris per a adaptar els municipis als severs canvis que ja han començat.

Les propostes concretes estan estructurades en diversos eixos:

 • Urbanisme, territori i habitatge
 • Economia ecològica i social
 • Diversitat biològica: espais naturals i espècies
 • Sobirania alimentària i vida rural
 • Sobirania energètica i lluita contra el canvi climàtic
 • Nova cultura de l’aigua
 • Mobilitat baixa en energia
 • Conservació i gestió del medi marí
 • Serveis urbans públics i eficients
 • Paisatge i riscos ambientals
 • Drets animals
 • Educació ecològica i per la igualtat
 • Govern participatiu
 • Ecofeminisme

Entre les propostes, destaca l’enorme urgència de decretar una moratòria urbanística per aturar els nombrosos plans especulatius que estan ressorgint a la majoria de municipis de la comarca, o la importància de conservar les terres agrícoles i la connectivitat ecològica entre els espais naturals, aturant o reorientant infraestructures i nous polígons industrials. També hi ha un impuls als models de governabilitat participativa i una aposta forta per una transformació econòmica cap a models d’economia social i cooperativa. Finalment, es recolza decididament l’ecofeminisme com a enfocament que combina la lluita per la igualtat real entre gèneres, el respecte als processos i el situar a les tasques de cures a la vida al centre de les polítiques públiques.La entrada Propostes municipaliestes per fer front a l´emergència socioambiental al Baix Llobregat aparece primero en Ecologistas en Acción.

Subscribirse a  Sustinea agregador - Ecoloxismo