Buscar

Aviso Legal

Asociación Sustinea garante a privacidade dos datos de carácter persoal achegados, segundo a LOPD.

A visita a este website non supón que o usuario estea obrigado a facilitar ningunha información sobre si mesmo, con todo durante a visita é posible se que soliciten datos de carácter persoal a través de formularios.

Devanditos datos serán utilizados para contestar a solicitude pola súa banda realizada e para o envío da mesma, tamén serán utilizados para enviarlles información da nosa empresa e servizos por calquera medio de comunicación, ao enviarnos devandito formulario vostede está aceptado explicitamente a recepción dos mesmos, no caso que non desexase recibir a nosa información, unicamente tería que enviar un correo electrónico solicitando a baixa do noso servizo informativo a info@manuelchacobo.es, os seus datos persoais formarán parte do ficheiro clientes, cuxo destinatario e responsable do ficheiro e do tratamento do mesmo é: Asociación Sustinea en Rúa Aturuxo 1,  32002 -OURENSE onde poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, mediante escrito a dirección antes indicada incluíndo copia do DNI ou documento identificativo equivalente.

A negativa para proporcionar os datos supoñerá a non prestación ou a imposibilidade de acceder ao servizo para os que eran solicitados. Vostede ten dereito a recibir resposta de calquera pregunta, consulta ou aclaración que lle xurda derivada deste formulario. No caso de que achegue os seus datos a través dunha mensaxe de correo electrónico, o mesmo formará parte do mesmo ficheiro cuxa finalidade será a xestión da solicitude ou comentario que nos realiza, sendo aplicables o resto de extremos indicados no parágrafo anterior. Todos os seus datos serán dados de baixa definitivamente da nosa base de datos polos seguintes motivos:

1º- a petición súa.

2º- cando deixasen de ser necesarios para os fins que motivaron a súa recollida.

As partes sométense, á súa elección, para a resolución dos conflitos e con renuncia a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio do propietario do sitio web.

Protección de Datos

De conformidade co establecido no REGULAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter persoal, informámoslle que os datos que vostede nos facilite serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade deAsociación Sustinea con CIF G32422834 e domicilio social sito en Rúa Aturuxo, 1 – 32002 Ourense, coa finalidade de XESTIÓN DE CLIENTES, CONTABLE, FISCAL E ADMINISTRATIVA; OUTRAS FINALIDADES.

Procederase a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados e que vostede se compromete a notificarnos calquera variación.

De acordo con os dereitos que lle confire a normativa vixente poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidad e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como revogar o consentimento prestado, dirixindo a súa petición á dirección postal indicada ou ao correo electrónico info@sustinea.org e poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.